http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
PRAWO
KODEKS ETYKI
Kontakt
DYŻURY W BIURZE OIPiP w TARNOWIE
SAMORZĄD
OŚRODEK INFORMACYJNO-EDUKACYJNY
Wykaz Ośrodków Informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej
Rozporządzenie MZ z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej
Informacje dla polskich pielęgniarek i położnych
Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych
Informacje dla pielęgniarek i położnych, cudzoziemek
Informacje dla pielęgniarek z krajów UE
Informancje dla położnych z krajów UE
Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych ....
Link do Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego Naczelnej Izby Pielęgniarek
Rozporządzenie MZ z dnia 16.02.2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA


 
Informacje dla polskich pielęgniarek i położnych 
OŚRODEK INFORMACYJNO-EDUKACYJNY
 
data publikacji:  04-12-2008 | 16:01
data ostatniej modyfikacji:  07-01-2016 | 17:44
ostatnio modyfikowal: oipip oipip

INFORMACJE DLA POLSKICH PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH, KTÓRE ZAMIERZAJĄ PODJĄĆ WYKONYWANIE ZAWODU NA OBSZARZE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ, PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ

 

Informacje na tej stronie są skierowane do polskich pielęgniarek, położnych, które zamierzają podjąć wykonywanie zawodu w krajach Unii Europejskiej (UE), państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

 Unię Europejską tworzą obecnie: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Estonia, Czechy, Cypr - część grecka, Polska, Słowenia, Węgry, Litwa, Łotwa, Słowacja, Malta.

 

Prawo Unii Europejskiej zastosowanie ma również:

-          w krajach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), tj. Norwegii, Lichtensteinu, Islandii a także Konfederacji Szwajcarskiej;

-          na terytoriach francuskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St.Pierre-et-Miquelon, Gujana Francuska;

-          na terytoriach portugalskich: Azory, Madera;

-          na terytoriach hiszpańskich: Majorka, Wyspy Kanaryjskie.

 

Przepisów wspólnotowych nie stosuje się:

-          w przypadku Danii - na obszarze Grenlandii i Wysp Owczych,

-          w przypadku Wielkiej Brytanii - na Wyspach Normandzkich: Jersey, Guersey, Harms, Jeton, Shark oraz na Wyspie Man.

 

Swobodny przepływ pracowników a przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

 

Z dniem 1 maja 2004 roku Rzeczypospolita Polska przystępuje do Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak, że już z tym dniem polscy pracownicy będą mogli swobodnie podjąć zatrudnienie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej. Z dniem 1 maja 2004 roku będzie to możliwe wyłącznie w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwecji oraz państwach przystępujących wraz z Polską do Unii Europejskiej (z wyjątkiem Malty), tj. na Cyprze, Litwie, Łotwie, Słowacji, w Estonii, Republice Czeskiej, Słowenii i na Węgrzech.

 

Przepisy Traktatu o Przystąpieniu do Unii Europejskiej podpisanego w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 roku regulujące rozwiązania przejściowe w zakresie swobodnego przepływu pracowników nie wprowadzają zróżnicowania w zakresie dostępu poszczególnych grup zawodowych do rynku pracy państw członkowskich, w związku z czym również w odniesieniu do pielęgniarek i położnych stosowane będą takie same ograniczenia jak do pozostałych pracowników.

 

W pierwszym okresie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, przepisy wspólnotowe dotyczące dostępu do rynku pracy nie będą stosowane wobec obywateli Polski podejmujących pracę w dotychczasowych państwach członkowskich UE. Sytuacja taka będzie miała miejsce przez pierwsze dwa lata, tj. do 30 kwietnia 2006 r. Następnie dotychczasowe państwa członkowskie będą mogły utrzymać stosowanie ograniczeń przez kolejne trzy lata (tj. do 30 kwietnia 2009 r.), a w przypadku zagrożeń na rynku pracy o dalsze dwa lata, nie dłużej jednak niż do końca kwietnia 2011 roku (Załącznik XII Traktatu Akcesyjnego). Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia, pomimo że nie należą do Unii Europejskiej również mogą stosować analogiczne ograniczenia.

 

Począwszy od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Polacy legalnie zatrudnieni w państwach członkowskich UE będą mieć takie same prawa jak pracujący obywatele danego państwa. Dotyczy to w szczególności warunków pracy, ubezpieczenia społecznego, podatków, dostępu do mieszkań i dostępu do kształcenia.

 

Organy uprawnione do potwierdzania kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych zamierzających podjąć zatrudnienie w Unii Europejskiej

 

Organami właściwymi do potwierdzania kwalifikacji polskich pielęgniarek i położnych zgodnych z wymogami Unii Europejskiej będą właściwe okręgowe izby pielęgniarek i położnych.

 

Okręgowa izba pielęgniarek i położnych, na wniosek pielęgniarki lub położnej będącej członkiem tej izby, wydaje:

1)     zaświadczenie stwierdzające, że pielęgniarka lub położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej,

2)       zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej,

3)      inne zaświadczenia wymagane przez odpowiednie władze lub organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.

 

Zasady uznawania kwalifikacji pielęgniarek i położnych w krajach Unii Europejskiej, w tym wymagane kwalifikacje zawodowe określają dyrektywy wspólnotowe: 77/452 i 77/453 (dot. pielęgniarek) oraz 80/154, 80/155 (dot. położnych) - w brzmieniu zmienionym zgodnie z Traktatem o Przystąpieniu do Unii Europejskiej (czyli uzupełnione o przepisy dotyczące dyplomów nowych państw członkowskich) Zostały one wdrożone do wewnętrznych porządków prawnych państw członkowskich UE.

 

Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie zainteresowani uzyskaniem zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka lub położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej, powinni złożyć wniosek.

 

Zgodnie z art. 4b Dyrektywy Rady 77/452/EWG kwalifikacje osób legitymujących się tytułem zawodowym pielęgniarki/pielęgniarki dyplomowanej zostaną uznane w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej pod warunkiem, że osoby te rzeczywiście i zgodnie z prawem prowadziły działalność pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną w Rzeczypospolitej Polskiej obejmującą pełną odpowiedzialność za planowanie, organizację i opiekę pielęgniarską nad pacjentem - w okresie co najmniej pięciu kolejnych lat w ciągu siedmiu lat przed dniem wydania zaświadczenia.

 

Kwalifikacje osób legitymujących się tytułem zawodowym licencjata pielęgniarstwa zostaną uznane w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej pod warunkiem, że osoby te rzeczywiście i zgodnie z prawem prowadziły działalność pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną w Rzeczypospolitej Polskiej obejmującą pełną odpowiedzialność za planowanie, organizację i opiekę pielęgniarską nad pacjentem - w okresie co najmniej trzech kolejnych lat w ciągu pięciu lat przed dniem wydania zaświadczenia.

 

 

Zgodnie z art. 5b Dyrektywy Rady 80/154/EWG kwalifikacje osób legitymujących się tytułem zawodowym położnej/położnej dyplomowanej zostaną uznane w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej pod warunkiem, że osoby te rzeczywiście i zgodnie z prawem prowadziły działalność położnej w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie co najmniej pięciu kolejnych lat w ciągu siedmiu lat przed dniem wydania zaświadczenia.

 

Kwalifikacje osób legitymujących się tytułem zawodowym licencjata położnictwa zostaną uznane w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej pod warunkiem, że osoby te rzeczywiście i zgodnie z prawem prowadziły działalność położnej w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie co najmniej trzech kolejnych lat w ciągu pięciu lat przed dniem wydania zaświadczenia.

 
 


Interaktywna Polska