http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
PRAWO
KODEKS ETYKI
Kontakt
DYŻURY W BIURZE OIPiP w TARNOWIE
SAMORZĄD
OŚRODEK INFORMACYJNO-EDUKACYJNY
Wykaz Ośrodków Informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej
Rozporządzenie MZ z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej
Informacje dla polskich pielęgniarek i położnych
Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych
Informacje dla pielęgniarek i położnych, cudzoziemek
Informacje dla pielęgniarek z krajów UE
Informancje dla położnych z krajów UE
Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych ....
Link do Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego Naczelnej Izby Pielęgniarek
Rozporządzenie MZ z dnia 16.02.2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA


 
Rozporządzenie MZ z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej 
OŚRODEK INFORMACYJNO-EDUKACYJNY
 
data publikacji:  09-01-2008 | 14:28
data ostatniej modyfikacji:  07-01-2016 | 17:44
ostatnio modyfikowal: oipip oipip
Dz.U.12.817 → z dnia 17 lipca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 9 lipca 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnejNa podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz. 1707) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zakres znajomości języka polskiego, niezbędny do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych cudzoziemców obejmuje:
1) porozumiewanie się z pacjentem, jego rodziną i bliskimi, członkami zespołu terapeutycznego oraz innymi współpracownikami w sprawach dotyczących pacjenta;
2) rozumienie tekstu pisanego, w tym korzystanie z dokumentacji medycznej, fachowej literatury i piśmiennictwa oraz przepisów prawnych regulujących wykonywanie zawodów pielęgniarki i położnej;
3) umiejętność pisania, w szczególności poprawnego prowadzenia dokumentacji medycznej.

§ 2.

Zakres znajomości języka polskiego, o którym mowa w § 1, niezbędny do wykonywania zawodu pielęgniarki obejmuje umiejętności dotyczące:
1) prowadzenia rozmowy ukierunkowanej na rozpoznawanie problemów zdrowotnych pacjentów (podopiecznych) oraz koniecznych do podjęcia działań pielęgnacyjnych;
2) scharakteryzowania objawów patologicznych poszczególnych układów i narządów występujących u pacjentów;
3) formułowania diagnozy oraz przedstawienia informacji na temat planu opieki pielęgniarskiej, a także oceny rezultatów tej opieki;
4) informowania pacjentów, ich rodzin i bliskich o przygotowaniu do badań diagnostycznych, ich celu, przebiegu i oczekiwanym zakresie współdziałania z osobami wykonującymi badanie;
5) reagowania na zgłaszane potrzeby;
6) odczytania i interpretacji wyników wykonanych pomiarów i testów;
7) omówienia niezbędnych działań w zakresie umacniania zdrowia oraz w profilaktyce chorób;
8) udzielania wskazówek i porad dotyczących postępowania pacjentów w najczęściej spotykanych chorobach i dysfunkcjach oraz udziału pacjentów w rehabilitacji;
9) pisemnego opracowania materiałów edukacyjnych;
10) analizowania dokumentacji medycznej i dokumentowania działań pielęgniarki.

§ 3.

Zakres znajomości języka polskiego, o którym mowa w § 1, niezbędny do wykonywania zawodu położnej obejmuje umiejętności dotyczące:
1) prowadzenia rozmowy ukierunkowanej na zgromadzenie niezbędnych danych o kobiecie ciężarnej, rodzącej, położnicy i jej dziecku oraz kobiecie zdrowej i kobiecie chorej ginekologicznie, analizy i interpretacji tych danych w celu określenia potrzeb i problemów zdrowotnych oraz podjęcia działań pielęgnacyjnych lub położniczych;
2) przygotowania kobiety do porodu oraz komunikowania się podczas prowadzenia porodu;
3) scharakteryzowania zaobserwowanych objawów patologicznych i patologii położniczych;
4) formułowania diagnozy oraz przedstawienia informacji na temat planu opieki, a także oceny rezultatów tej opieki;
5) informowania pacjentek, ich rodzin i bliskich o przygotowaniu do badań diagnostycznych, ich celu, przebiegu i oczekiwanym zakresie współdziałania z osobami wykonującymi badanie;
6) reagowania na zgłaszane potrzeby;
7) odczytania i interpretacji wyników wykonanych pomiarów i testów;
8) omówienia niezbędnych działań w zakresie umacniania zdrowia i profilaktyce chorób oraz patologii położniczych;
9) komunikowania się i prowadzenia poradnictwa na temat rozrodu i metod planowania rodziny w okresie dojrzewania, przedkoncepcyjnym, w aspekcie biologicznym, wychowawczym i społecznym;
10) komunikowania się z kobietą i rodziną w sytuacjach trudnych, związanych z prokreacją i w zakresie promowania pozytywnych postaw wobec własnej płciowości i płodności;
11) udzielania wskazówek i porad dotyczących postępowania pacjentek w najczęściej spotykanych chorobach i dysfunkcjach oraz ich udziału w rehabilitacji;
12) pisemnego opracowania materiałów edukacyjnych;
13) analizowania dokumentacji medycznej i dokumentowania działań położnej.

§ 4.

Znajomość języka polskiego powinna umożliwiać pielęgniarce i położnej podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez czynne uczestnictwo w naradach i szkoleniach oraz w kształceniu podyplomowym i ustawicznym.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej (Dz. U. Nr 104, poz. 1102 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 673), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039).
 
 
 


Interaktywna Polska